Chcete se dozvědět více informací o systému IMES? Navštivte naší webovou stránku!

Reklamace zboží

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

 1. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
 2. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny.
 3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud zboží bude při převzetí vykazovat porušený obal či znehodnocení zásilky, kupující má právo toto zboží nepřebrat.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 5. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků či při rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace") je kupující povinen prokazatelně doložit, že výrobek byl zakoupen u prodávajícího, např. dokladem o zakoupení, záručním listem, atd. Reklamace může být uplatněna např. osobně u prodávajícího, telefonicky, e-mailem, atd. Dále je nutné, aby kupující v případě reklamace výrobku předložil výrobek kompletní. Kupující bere na vědomí, že pro prodávajícího neplyne dle platné zákonné úpravy přímá povinnost informovat ho bez jeho součinnosti ve 30-ti denní lhůtě o způsobu vyřízení reklamace a kupující je tedy povinen se o stavu reklamace informovat sám, a to buďto v provozovně prodávajícího či na jeho kontaktech, uvedených na webu eshop.imes.cz. Kupující s tímto postupem výslovně souhlasí. Pokud bude mít kupující zájem na tom, aby byl ze strany prodávajícího informován o stavu reklamace formou e-mailové zprávy, je povinen prodávajícímu sdělit příslušné kontaktní informace. Uvedením těchto kontaktních informací však nezaniká povinnost kupujícího informovat se u prodávajícího o stavu reklamace tak, jak je uvedeno výše a případné nezaslání informace o stavu reklamace ze strany prodávajícího tak neznamená porušení smluvní či zákonné povinnosti z jeho strany.
 6. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30-ti dnů ode dne uplatnění, včetně odstranění vady, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. V případě, že prodávající bude reklamovaný výrobek zasílat do autorizovaného servisu, může se po dohodě se spotřebitelem prodloužit lhůta k vyřízení reklamace o 14 dní.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranitNení-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 10. Zjistí-li prodávající po přijetí reklamace výrobku, že reklamace je neoprávněná, reklamaci zamítne nebo se dohodne s kupujícím na případném odstranění vady, které si již však hradí sám kupující.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 12. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje:

 1. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána,
 2. Na vady vzniklé instalací a použitím, které bylo v rozporu s přiloženou dokumentací k danému výrobku (návod, montážní příručka, atd.)
 3. Na vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením
 4. Na vady vzniklé elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 5. Na vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením,
 6. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd..

Odstoupení od smlouvy

 1. Při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku může kupující odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Zboží vrácené po 14-ti dnech je zpoplatněno min. 30% z kupní ceny, pokud prodávající neurčí jinak, zboží též nemusí přijmout.
  b) na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
  c) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  d) na dodávku zboží dovezeno/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  e) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  f) na dodávku novin, periodik a časopisů
  g) spočívajících ve hře nebo loterii

 

 1. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Zboží k navrácení zasílá zákazník zásadně na adresu Software OK Příbram, s.r.o. tř. Kpt. Olesinského 43, Příbram II 26101.
 2. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má podávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 3. Prodávající má možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu pokud se produkt již nevyrábí nebo produkt není dlouhodobě skladem nebo u produktu výrazným způsobem došlo ke změně ceny. Odstoupení je možné vždy po dohodě s kupujícím.
Načítám, prosím vydržte...